Truyền kỳ về tướng Washington (P.4): Thomas Jefferson viết Tuyên ngôn Độc lập