Truyện ngắn ‘Chiếc Cầu Bắc Qua Năm Tháng’ của Eleanor H. Porter

Tác phẩm truyện ngắn này cho thấy ký ức là một phần tài sản của con người và kết nối quá khứ với hiện tại như thế nào.