Truyền thống Lễ Tạ Ơn trở lại Hoa Kỳ: Bóng bầu dục, gia đình, và các cuộc diễn hành