Truyền thống ngày lễ của Tòa Bạch Ốc

Truyền thống ngày lễ của các tổng thống bắt nguồn từ đâu?