TT Biden: Bầu cử giữa kỳ có thể không công bằng nếu dự luật của Đảng Dân Chủ không được thông qua