TT Biden cho biết ông sẽ đề cử một phụ nữ người Mỹ gốc Phi vào Tối cao Pháp viện