TT Biden diễn thuyết trước cả nước sau khi thông qua thỏa thuận về mức trần nợ: ‘Những rủi ro đã ở mức cao nhất’