TT Biden gắng sức khiến lưỡng đảng hiệp lực trong khi Thông điệp Liên bang gây khó chịu cho Đảng Cộng Hòa