TT Biden gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia, lệnh cấm đầu tư vào các công ty có liên kết với Trung Quốc