TT Biden họp với FEMA, đưa ra cảnh báo về cơn bão lớn mùa đông