TT Biden khen ngợi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, tham dự buổi gây quỹ của DNC ở Portland