TT Biden ký sắc lệnh, thành lập Ban Điều hành để quản lý Đạo luật CHIPS trị giá 280 tỷ USD