TT Biden nói nền kinh tế có ‘mức lạm phát bằng 0%’ trong tháng Bảy