TT Biden tấn công quyền sở hữu súng ‘bán tự động’, cam kết thúc đẩy kiểm soát súng