TT Biden yêu cầu xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược