TT Biden yêu cầu Quốc hội chi hàng chục tỷ USD tài trợ cho kế hoạch chống tội phạm liên bang