TT Biden đưa ra bình luận đầu tiên sau chẩn đoán nhiễm COVID-19