TT Putin tán thành việc di tản ở nhiều vùng thuộc khu vực Kherson của Ukraine