TT Trump thể hiện sự cương quyết về cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc biểu tình ngày 06/01 tại chương trình của CNN