Tự do tín ngưỡng và quyền tự do hành thiện: Câu chuyện về nữ tu Casimira Kaupas