Đường đến cổ điển: Khám phá thiên sử thi kinh điển ‘Iliad’ của Homer