Tua lại, đánh giá, và xếp hạng lại: bộ phim ‘Người Đàn Bà Đẹp’: Hẳn là chúng ta đều có trách nhiệm