Tướng Milley biện hộ việc nói chuyện với các phóng viên chính trị, nói một số chi tiết trong cuốn sách là sai sự thật