Tuyên bố chính trị mới của Liên Hiệp Quốc về đại dịch