Tuyên bố về Nghiên cứu tăng chức năng của NIH vô tình để lộ một sự việc bị che đậy