Tỷ lệ lạm phát thường niên của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 05/2021