UBS hoàn thành việc tiếp quản Credit Suisse trong thỏa thuận nhằm ngăn chặn hỗn loạn tài chính trên toàn cầu