Hoa Kỳ: Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm do giá năng lượng tiếp tục giảm