Ứng viên đại sứ tại Ấn Độ của TT Biden đã ‘hợp tác’ với các tổ chức của Trung Cộng