Ước hẹn ngàn dặm, sinh tử có nhau: Tình bạn của Phạm Thức và Trương Thiệu