Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa chuyển trọng tâm sang tính liêm chính trong bầu cử

Chủ tịch RNC Michael Whatley và đồng chủ tịch Lara Trump đã thảo luận về các biện pháp họ đang thực hiện.