Ủy ban Quy tắc thúc đẩy dự luật chấm dứt yêu cầu chích ngừa để nhập cảnh vào Hoa Kỳ