Ủy ban Thượng viện: ‘Khủng hoảng nhân tài’ xuất hiện trong Hàng không Mỹ