Vaccine, ủng hộ phá thai, ngôn ngữ ‘hòa nhập LGBT’ được tranh luận tại hội nghị của nghiệp đoàn giáo viên