Chính sách mới tại Hoa Kỳ: An ninh thân thiện với người chuyển giới có hiệu lực tại các phi trường