Văn phòng Biện lý Quận Manhattan: Ông Trump đã tạo ra ‘kỳ vọng sai sự thật’ rằng ông sẽ bị bắt