Vanguard thoái trào khỏi sáng kiến ​​khí hậu trước phản ứng liên tục chống lại hoạt động đầu tư thức tỉnh ‘ESG’