Việc hủy hợp đồng thuê khoan dầu của Tổng thống Biden gây ra phản ứng mạnh mẽ