Vượt qua rào cản văn hóa, khám phá di sản thông qua vũ đạo