WHO: Đợt bùng phát đậu mùa khỉ đã lan rộng hơn 20 quốc gia