Xây dựng lại Tốt hơn khiến mức sống ngày càng giảm, nhưng hãy cứ ban hành lần nữa!