2 tiểu bang đề xuất cấm 5 chất phụ gia độc hại trong thực phẩm và bánh kẹo