9 luật gây tranh cãi của California sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01