Bốn sửa đổi của Quốc hội sẽ giúp ích cho California vào năm 2023