Anh quốc lặng lẽ tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị sau 70 năm trị vì