Vua Charles đăng cơ trong sự kiện nghi lễ lớn nhất nước Anh trong vòng 7 thập niên