Arizona: Bà Lake đưa ra bản cập nhật quan trọng đầu tiên kể từ khi bà Hobbs tuyên bố chiến thắng