Thành viên Đảng Dân Chủ cho biết các chính sách ‘kiểu xã hội chủ nghĩa’ của họ đang mở rộng cánh cửa cho GOP