Bà Brainard: Fed có thể sớm giảm tốc độ tăng lãi suất