Bà Kari Lake trả lời thẩm phán đã xử phạt nhóm pháp lý của bà